สวก.มอบทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าฯ กลุ่มเรื่องอาหาร ปีงบประมาณ 2560 และร่วมพิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเชิงโมเลกุล