สวก.เข้ารับรางวัล ITA Awards และร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)