สวก. เข้าร่วม พิธีเปิดงาน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม