สวก. ได้รับการตรวจประเมิน ISO 9001:2015(มอก.9001-2559) โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ: (สรอ.)