สวก. จัดอบรม "การสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการ (SME Engagement Program : SEP)" ครั้งที่ 4