สวก. จัดฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 3”