สวก.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0”