สวก.จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชในปัจจุบันกับทิศทางงานวิจัยในอนาคต”