สวก. ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดอบรม “การพัฒนากระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ข้าวเม่าเพื่อประโยชน์เชิงสุขภาพ”