วช.จับมือ สวก. ขับเคลื่อนงานวิจัยมุ่งเป้ากลุ่ม “ข้าว” สู่การใช้ประโยชน์ พร้อมแก้ปัญหาข้าวไทยครบวงจร