วช. จัดแถลงข่าวการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวดเวทีนานาชาติ