สวก.และ วช.ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” รุ่นที่ 10