สวก. ร่วมสนับสนุน BEDO จัดงานประชุมนานาชาติ ปี 2557