สวก. และ วช. ร่วมจัดประชุมชี้แจงการรับทุนวิจัย ภายใต้แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า