สวก. ร่วมกับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักวิทยาศาสตร์ฝนหลวง เพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ”