สวก. ร่วมประชุมหารือแนวทางการผลักดันผลงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่เชิงพาณิชย์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)