สวก. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการคิดเชิงระบบสำหรับผู้บริหารเพื่อการพัฒนาองค์กร”