สวก. จัดสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยี “เครื่องจักรกลการเกษตร : สร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมไทย”