สวก. เข้าร่วมนิทรรศการ การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24