สวก. ร่วมกับ วช. จัดการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยมุ่งเป้าฯ กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า