สวก. ร่วมประชุมหารือแนวทางการผลักดัน “การเพาะเลี้ยงปลาช่อน : อาชีพทางเลือกใหม่ของเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร”