ประชุมระดมความคิดเห็นโครงการ “การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ สวก.”