สวก. จัดประชุมคณะทำงานบริหารนิติกรรมสัญญา ครั้งที่ 6/2559 (สัญจร)