สวก. จัดสัมมนาเรื่อง “ปฏิบัติงานอย่างไรไม่ให้ขัดกับหลักกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ”