สวก. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว และกรมวิชาการเกษตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ