รับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับภูมิภาคอาเซียน ASSEAN 2013