สวก. ร่วมกับกรมประมง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะพันธุ์ปลาช่อน” อาชีพทางเลือกใหม่ของเกษตรกร