สวก. จัดประชุมหารือเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย กับ กรมประมง