สวก. เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมหารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินทุนโครงการวิจัย