คอบช. จัดการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ภาคเหนือ