สวก. เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2559