สวก. จัดแสดงผลงานโครงการวิจัย ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์