สวก. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว และกรมวิชาการเกษตร จัดนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องข้าว