สวก. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาถอดองค์ความรู้การผลิตลองกองคุณภาพดีเพื่อการส่งออก