สวก. - กฟผ.ลงนามความร่วมมือทางวิชาการสนับสนุนโครงการวิจัย