สวก. จัดฝึกอบรมหลักสูตร“การคิดเชิงระบบ (System Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย” รุ่น 5