สวก. เร่งผลักดันงานวิจัยเรื่องข้าวสู่การใช้ประโยชน์