สัตว์น้ำจืดที่นิยมเลี้ยงเพื่อค้าขาย พร้อมความสำคัญของการวิจัยสัตว์น้ำจืด