ทำความรู้จัก “ภัยแล้ง” กับพืชที่ควรปลูก เพิ่มผลผลิตมีรายได้เลี้ยงชีพ