งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0

23-24 พฤษภาคม 2561 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


การจัดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอ แลกเปลี่ยน และจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านข้าวจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ และ เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยด้านข้าวของประเทศ การจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติเกิดจากความร่วมมือของ 9 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดเป็นประจำทุกๆ 2 ปี โดยมี 9 องค์กรเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลัก
ผู้ร่วมงาน 1 เมษายน 2561 - 15 พฤษภาคม 2561 หน้างาน
บุคคลทั่วไป 700 บาท 1,000 บาท
นักศึกษา (ต้องมีเอกสารยืนยัน) 200 บาท 200 บาท