ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้
1) ข้าว
2) ปาล์มน้ำมัน
3) อาหาร
4) สมุนไพรไทย
5) พืชสวน/พืชไร่
6) สัตว์เศรษฐกิจ และ
7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ท่านสามารถดูรายละเอียดยื่นข้อเสนอโครงการฯ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่ Click
ยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย Click
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 579 7435