สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรอย่างง่าย | คลังความรู้เฉพาะพืช | หน้า8

คลังความรู้เฉพาะพืช


 ประโยชน์ของการตัดแต่งกิ่ง

ประโยชน์ของการตัดแต่งกิ่ง

 วิธีการตัดแต่งกิ่งทรงเปิดกลางพุ่ม

วิธีการตัดแต่งกิ่งทรงเปิดกลางพุ่ม

 การตัดแต่งกิ่งทรงสี่เหลี่ยม

การตัดแต่งกิ่งทรงสี่เหลี่ยม

 วิธีการยังยั้งการออกดอกของลำไย

วิธีการยังยั้งการออกดอกของลำไย

 การรมกำมะถัน 2

การรมกำมะถัน 2

 แมลงค่อมทอง ด้วงกัดกินใบ ด้วงกุหลาบ

แมลงค่อมทอง ด้วงกัดกินใบ ด้วงกุหลาบ

 ความต้องการน้ำ และการให้น้ำลำไย

ความต้องการน้ำ และการให้น้ำลำไย

 การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

 พันธุ์ลำไยรับประทานสด

พันธุ์ลำไยรับประทานสด

 การนำวิธีการตัดแต่งกิ่งทรงเปิดกลางพุ่มไปปฏิบัติของเกษตรกร คุณวัชรินทร์

การนำวิธีการตัดแต่งกิ่งทรงเปิดกลางพุ่มไปปฏิบัติของเกษตรกร คุณวัชรินทร์

 เกษตรกรก้าวหน้าจังหวัดเชียงใหม่ คุณสุธรรม

เกษตรกรก้าวหน้าจังหวัดเชียงใหม่ คุณสุธรรม

 การดูแลรักษาต้นลำไยปลูกใหม่

การดูแลรักษาต้นลำไยปลูกใหม่

 เห็ดห้า

เห็ดห้า

 หนอนชอนใบ

หนอนชอนใบ

 โอกาสและความเสี่ยงในการทำลำไยนอกฤดู

โอกาสและความเสี่ยงในการทำลำไยนอกฤดู