สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรอย่างง่าย | คลังความรู้เฉพาะพืช | หน้า7

คลังความรู้เฉพาะพืช


 การวางผังสร้างสวนลำไย

การวางผังสร้างสวนลำไย

 เทคนิคการเปลี่ยนยอดต้นลำไยใหญ่

เทคนิคการเปลี่ยนยอดต้นลำไยใหญ่

 การแยกเพศดอกลำไย

การแยกเพศดอกลำไย

 การทาบกิ่งลำไย

การทาบกิ่งลำไย

 การตัดชำลำไย

การตัดชำลำไย

 การต่อกิ่งลำไย

การต่อกิ่งลำไย

 การตอนกิ่งลำไย

การตอนกิ่งลำไย

 ลักษณะลำต้น ใบ ดอกและผลของลำไย

ลักษณะลำต้น ใบ ดอกและผลของลำไย

 การวินิจฉัยและการติดตามผลของการจัดการธาตุอาหารในสวนลำไย ตอนที่ 2

การวินิจฉัยและการติดตามผลของการจัดการธาตุอาหารในสวนลำไย ตอนที่ 2

 การปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์

การปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์

 การวินิจฉัยและการติดตามผลของการจัดการธาตุอาหารในสวนลำไย ตอนที่ 1

การวินิจฉัยและการติดตามผลของการจัดการธาตุอาหารในสวนลำไย ตอนที่ 1

  เพลี้ยแป้งรากลำไย 1

เพลี้ยแป้งรากลำไย 1

 รูปแบบการปลูกลำไย

รูปแบบการปลูกลำไย

 แนวทางการผลิตลำไยให้ได้ราคาดี

แนวทางการผลิตลำไยให้ได้ราคาดี

 ประโยชน์ของการตัดแต่งกิ่ง

ประโยชน์ของการตัดแต่งกิ่ง