สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | คุณธรรมความโปร่งใส

คุณธรรมความโปร่งใส

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2 -ไม่มี-

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

รายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

การร้องเรียน

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์ Motion Graphic

หลักสูตรต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง

โรคปิดหูปิดตาปิดปาก

เกมโกง สังเวียนทุจริต

สื่อประชาสัมพันธ์โฆษณา

สปอต ปปช. ชุด แซงคิว

สปอต ปปช. ชุด หัวหน้าพาโกง

สปอต ปปช. ชุด ซื้อสิทธิ ขายเสียง

สปอต ปปช. ชุด คุณว่าใครชนะ

สปอต ปปช. ชุด การบ้าน

สื่อประชาสัมพันธ์วิทยุกระจายเสียง

OIT 2564

OIT 2565

OIT 2563