สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

รวมประกาศทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เพื่อมุ่งพัฒนาให้อุสาหกรรมการเกษตรไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก รวมถึง พร้อมพัฒนาบุคลากรทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อหยั่งราก เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืนของอนาคตการเกษตรประเทศไทย

โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยผู้มีความโดดเด่นทางการเกษตร (Outstanding Research)

ปี 2564

โครงการทุนปริญญาตรีเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer)

ปี 2564

ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่

ปี 2564
ปี 2563

โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี

ปี 2564
ปี 2563

ทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ปี 2552-2558

ทุน สวก.

ปี 2548-2554