สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

รวมประกาศทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เพื่อมุ่งพัฒนาให้อุสาหกรรมการเกษตรไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก รวมถึง พร้อมพัฒนาบุคลากรทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อหยั่งราก เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืนของอนาคตการเกษตรประเทศไทย

โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยผู้มีความโดดเด่นทางการเกษตร (Outstanding Research)

ปี 2566
ปี 2565
ปี 2564

โครงการทุนปริญญาตรีเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer)

ปี 2566
ปี 2565
ปี 2564

ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่

ปี 2566
ปี 2565
ปี 2564
ปี 2563

โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี

ปี 2564
ปี 2563

ทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ปี 2552-2558

ทุน สวก.

ปี 2548-2554