สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | กฏระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมาย

กฏระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมาย

พระราชบัญญัติ

พระราชกำหนด

พระราชกฤษฏีกา

ข้อบังคับ

ระเบียบ

แนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กร

การประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ประกาศ