กำหนดการ

วันที่ 8 ตุลาคม 2562

เวลา กิจกรรม

08.00-09.30 น.

ลงทะเบียน

09.30-11.00 น.

เสวนาในหัวข้อ “Disruptive Technology เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกการเกษตร” โดย

 • นางกฤษณา สุขุมพานิช
  อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
 • นางสาวปทุมวดี อิ่มทั่ว
  กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • นางสาวอาทินันท์ อินทรพิมพ์
  ที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป
 • ดำเนินการเสวนาโดย พ.ท.หญิง ชลรัศมี งาทวีสุข

11.00-12.00 น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง “เกษตรไทยอยู่อย่างไรให้รอดในยุค Disruptive Technology” โดย

 • ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

12.00–13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00–14.30 น.

เสวนาในหัวข้อ “ทิศทางงานวิจัยและนวัตกรรมภาคการเกษตรภายใต้การบริหารงานยุคใหม่” โดย

 • ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
 • ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
  รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
  ผู้อำนวยการภารกิจ การกำกับเเละติดตามการใช้งบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 • ทพ.จเร วิชาไทย
  ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
 • นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ
  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
 • ดำเนินการเสวนาโดย พ.ท.หญิง ชลรัศมี งาทวีสุข

14.30-15.30 น.

 • พิธีเปิดการประชุม
 • พิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น นักเรียนทุนดีเด่น และมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและผู้ประกอบการ
 • มอบแนวทางการนำผลงานวิจัยไปขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการ สวก.
  ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

15.30-16.30 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Session)

วันที่ 9 ตุลาคม 2562

เวลา กิจกรรม

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-10.00 น.

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ ความเข้มแข็งของ สวก. ในการบริหารจัดการทุนวิจัยด้านการเกษตร โดย

 • ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ
  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

10.00-12.00 น

การแบ่งห้องนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentations)
และการเสวนา เรื่อง เกษตรสร้างสรรค์ ก้าวล้ำนำเทคโนโลยี และ ระบบ Thailand Agricultural Research Repository (TARR)

ห้อง 406
นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
จำนวน 8 เรื่อง
ห้อง 405
สนับสนุนงานวิจัยฐานราก
จำนวน 8 เรื่อง
ห้อง 402
เศรษฐกิจภาคเกษตรเข้มแข็ง
จำนวน 8 เรื่อง
ห้อง 401
เกษตรสร้างสรรค์ ก้าวล้ำนำเทคโนโลยี

12.00–13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00–15.00 น.

การแบ่งห้องนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentations) ต่อ

15.30-16.00 น.

พิธีมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น โดย

 • ประธานคณะกรรมการพิจารณาการนำเสนอผลงานวิจัย