ความเป็นมา

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสำนักงานฯ 6 ข้อ ซึ่ง 1 ใน 6 ข้อ คือ

ส่งเสริมให้เกิดกิจการทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ สวก. จึงได้กำหนดแผนกิจกรรมในปี 2562 ในการจัดงานประชุมวิชาการ สวก. 2562 ภายใต้แนวคิด

“จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร” (Beyond Disruptive Technology)

ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในด้านการเกษตรซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักในการดำเนินงานทั้ง 3 ด้าน คือ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร และส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทิศทางภาคการเกษตรของโลก และ
เพื่อเป็นเวทีในการแสดงผลสำเร็จของงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก.

กิจกรรมภายในงาน

  • การเสวนา เรื่อง “Disruptive Technology เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกการเกษตร”
  • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เกษตรไทยอยู่อย่างไรให้รอดในยุค Disruptive Technology”
  • การเสวนา เรื่อง “ทิศทางงานวิจัยและนวัตกรรมภาคการเกษตรภายใต้การบริหารงานยุคใหม่
  • การบรรยายผลงานวิจัยของ สวก.
  • นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
  • นิทรรศการแสดงงานวิจัยของ สวก. และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

สถานที่จัดงาน

logo cgc