สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | โครงการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม

เอกสารประกอบการบรรยาย ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ลำดับ ชื่อหลักสูตร จำนวน วันที่ปิดรับสมัคร ระยะเวลาในการอบรม สถานะ ดูรายละเอียด
1 หลักสูตร การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 7 50 21 กุมภาพันธ์ 2564 21 กุมภาพันธ์ 2564 ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

2 หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 5 40 20 กุมภาพันธ์ 2564 20 กุมภาพันธ์ 2564 ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ