สวก. เข้าร่วมประชาพิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะ Foods with Function Claims (FFC Thailand) ภายใต้โครงการ “การจัดทำบทสรุปนโยบายการพัฒนากลไกการจัดตั้ง FFC Thailand”